Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Číslo
21/2015
Schválené
23. novembra 2015
Vyhlásené
26. novembra 2015
Účinnosť od
1. januára 2016