Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2010 Štatút mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 9/2011, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 13/2011, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 20/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 13/2012 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2007 o používaní mestských symbolov

Číslo
9/2015
Schválené
25. júna 2015
Účinnosť od
17. júla 2015