Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 146/2005 o celoplošnej deratizácií na území mesta Levoča

Číslo
17/2015
Schválené
24. septembra 2015
Vyhlásené
25. septembra 2015