Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 12/2011, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 14/2011, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 19/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 9/2014, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2011 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Levoča, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 17/2011 o zásadách predaja nehnuteľného majetku mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 16/2012, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 18/2011 o zásadách prenajímania pozemkov vo vlastníctve mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 17/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2014 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2014 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 12/2014

Číslo
10/2015
Schválené
25. júna 2015
Účinnosť od
17. júla 2015