Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení VZN č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo
13/2016
Schválené
15. decembra 2016
Vyhlásené
20. decembra 2016
Účinnosť od
1. januára 2017