Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2010 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
10/2011
Schválené
25. augusta 2011
Účinnosť od
11. septembra 2011