Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 1/2011

Číslo
11/2011
Schválené
25. augusta 2011
Účinnosť od
11. septembra 2011