Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Levoča

Číslo
21/2011
Schválené
24. novembra 2011
Účinnosť od
1. januára 2012