Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča

Číslo
19/2011
Schválené
24. novembra 2011
Účinnosť od
14. decembra 2011