Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča

Číslo
12/2011
Účinnosť od
1. novembra 2011