Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 14/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča

Číslo
14/2011
Schválené
27. októbra 2011
Účinnosť od
23. novembra 2011