Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Levoča č. 2/2014 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta

Číslo
14/2014
Schválené
24. septembra 2014
Vyhlásené
30. septembra 2014
Účinnosť od
15. októbra 2014