Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č. 1/2006; VZN č.13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č.1/2010;VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010;VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č. VZN č. 16/2014 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča

Číslo
12/2016
Schválené
18. augusta 2016
Vyhlásené
22. augusta 2016
Účinnosť od
6. septembra 2016