Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča

Číslo
4/2020
Schválené
24. septembra 2020
Vyhlásené
8. októbra 2020
Účinnosť od
23. októbra 2020

novelizuje: 3/2016