Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

Číslo
24/2015
Schválené
23. novembra 2015
Vyhlásené
24. novembra 2015
Účinnosť od
1. januára 2016