Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
9/2016
Schválené
18. augusta 2016
Vyhlásené
24. augusta 2016
Účinnosť od
9. septembra 2016