Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 120/2004 ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu zóny Levočská Dolina v znení VZN č. 3/2008 a VZN č. 12/2008

Číslo
11/2016
Schválené
18. augusta 2016
Vyhlásené
22. augusta 2016
Účinnosť od
21. septembra 2016