Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 15/2011 o prideľovaní mestských nájomných bytov

Číslo
5/2012
Schválené
26. apríla 2012
Účinnosť od
26. apríla 2012