Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2010 – Štatút mesta

Číslo
20/2011
Schválené
24. novembra 2011
Účinnosť od
14. decembra 2011