Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2010 – Štatút mesta

Číslo
13/2011
Schválené
27. októbra 2011
Účinnosť od
23. novembra 2011