Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 122/2004 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
12/2006
Účinnosť od
1. novembra 2006