Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018

Číslo
9/2019
Schválené
28. augusta 2019
Účinnosť od
21. septembra 2019

nahrádza: 4/2018