Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
9/2017
Schválené
14. decembra 2017
Vyhlásené
19. decembra 2017
Účinnosť od
29. decembra 2017

predchádza: 7/2018