Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
8/2019
Schválené
20. júna 2019
Vyhlásené
21. júna 2019
Účinnosť od
1. septembra 2019

nahrádza: 12/2015