Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č. 1/2006; VZN č. 12/2008; VZN č. 13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č. 1/2010;VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010; VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č.12/2016; VZN č.3/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča

Číslo
8/2018
Schválené
18. decembra 2018
Vyhlásené
20. decembra 2018
Účinnosť od
4. januára 2019

nahrádza: 138/2005