Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo
8/2017
Schválené
14. decembra 2017
Vyhlásené
15. decembra 2017
Účinnosť od
1. januára 2018

nahrádza: 20/2015