Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

Číslo
7/2019
Schválené
20. júna 2019
Vyhlásené
27. júna 2019
Účinnosť od
12. júla 2019

nahrádza: 2/2016