Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
7/2018
Schválené
18. decembra 2018
Vyhlásené
4. januára 2019
Účinnosť od
19. januára 2019

nahrádza: 9/2017