Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Číslo
6/2022
Schválené
15. decembra 2022
Vyhlásené
16. decembra 2022
Účinnosť od
1. januára 2023
Platnosť do
31. decembra 2023