Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Číslo
5/2020
Schválené
26. novembra 2020
Vyhlásené
27. novembra 2020
Účinnosť od
1. januára 2021