Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča

Číslo
5/2017
Schválené
16. novembra 2017
Vyhlásené
20. novembra 2017
Účinnosť od
5. decembra 2017

nahrádza: 22/2015