Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča

Číslo
4/2017
Schválené
21. septembra 2017
Vyhlásené
26. septembra 2017
Účinnosť od
11. októbra 2017

predchádza: 4/2018