Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č.1/2006; VZN č. 12/2008; VZN č.13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č.1/2010;VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010;VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č.12/2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča

Číslo
3/2018
Schválené
26. apríla 2018
Vyhlásené
4. mája 2018
Účinnosť od
19. mája 2018