Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

Číslo
3/2017
Schválené
21. septembra 2017
Vyhlásené
27. septembra 2017
Účinnosť od
1. januára 2018
Platnosť do
1. januára 2018

nahrádza: 3/2015