Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7 /2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča

Číslo
2/2018
Schválené
15. februára 2018
Vyhlásené
20. februára 2018
Účinnosť od
27. februára 2018

nahrádza: 7/2017