Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
12/2019
Schválené
19. decembra 2019
Vyhlásené
3. decembra 2019
Účinnosť od
2. januára 2020

novelizuje: 9/2017