Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016 a v zne,í VZN č. 8/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Číslo
10/2019
Schválené
21. novembra 2019
Vyhlásené
4. decembra 2019
Účinnosť od
1. januára 2020

novelizuje: 20/2015