Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Číslo
10/2017
Schválené
14. decembra 2017
Vyhlásené
19. decembra 2017
Účinnosť od
29. decembra 2017