Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
1/2019
Schválené
14. februára 2019
Vyhlásené
15. februára 2019
Účinnosť od
2. marca 2019

nahrádza: 9/2017