Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Číslo
1/2018
Schválené
15. februára 2018
Vyhlásené
20. februára 2018
Účinnosť od
8. marca 2018