Transparentné mesto

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 


1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Bottovej: parc. č. KN-C 611/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 39/2024, vyhotoveného dňa 23.4.2024, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemkov:

  • č. KN-C 624/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 13 m2 ;
  • č. KN-C 611/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 705 m2 ;

    t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča

pre žiadateľa: Peter Žiga, v celosti (1/1), za kúpnu cenu 40,00 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 15, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s Čl. 14, bodom 1, písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení, spočívajúceho v tom, že ide o:

  • prevod pozemku s nízkou hodnotou;
  • prevod pozemku so zreteľom na jeho stav a polohu, kedy o kúpu má záujem len jeden záujemca;
  • prevod pozemku s malou výmerou nachádzajúceho sa v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti vo vlastníctve záujemcu o kúpu pozemku: pozemku parc. č. KN-C 624/1, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3010 k. ú. Levoča.

Všeobecná hodnota pozemku nebola určená znaleckým posudkom, keďže neprevýšila sumu 3 000 eur.