Predaj, prenájom

Ponuky na predaj

Mesto Levoča

zastúpená Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, primátorom mesta  v y h l a s u j e v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Mesta Levoča za nasledovných podmienok:

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Mesto Levoča, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Drahomirecký
Číslo telefónu: 0911 622 444
E-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk

II. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

III. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča, a to stavby s. č. 543 – bytový dom, postavenej na pozemku registra „C“, parc. č. 284 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 664 m2.

viac v prílohe 


Mesto Levoča

zastúpená Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, primátorom mesta  v y h l a s u j e v zmysle ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Mesta Levoča za nasledovných podmienok:

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Mesto Levoča, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Drahomirecký
Číslo telefónu: 0911 622 444
E-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk

II. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

III. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností, zapísaných v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča, a to stavby s. č. 535 – bytový dom, postavenej na pozemku registra „C“, parc. č. 269 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 801 m2.

viac v prílohe