Predaj, prenájom

Ponuky na predaj

Mesto Levoča ponúka na predaj


Hnuteľný majetok – použitá strešná krytina

Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá hnuteľný majetok  – použitú strešnú krytinu z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÚ ŠKRIDLU, TYP: ROMÁNSKA 12 základná; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, ČR.

Minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 0,10 eur/ks.

Návrh zmluvy bude obsahovať:

– ustanovenie o platbe kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami;
– akceptáciu záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie škridle a jej prepravu sám a na svoje nebezpečenstvo vzniku škody.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami osobne do podateľne budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča do 14.00 hod. dňa 31.05.2021 v zalepenej obálke s označením „ŠKRIDĽA“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejšieho z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na internet. stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.

Vyhlasovateľ je oprávnený:

– odmietnuť všetky doručené návrhy;
– návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre vyhlasovateľa zjavne nevýhodné.

Návrh kúpnej zmluvy Vám poskytneme osobne na odd. majetkovom MsÚ Levoča (2. posch., č. dverí 1), príp. e-mailom. Bližšie informácie Vám poskytneme na č. t. 053/4514001, kl. 123.