Transparentné mesto

Daňoví dlžníci, evidencia psov

EVIDENCIA PSOV

Mesto Levoča v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. vedie evidenciu psov. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní.

DAŇ ZA PSA

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Ak držiteľ psa vlastní psa, ktorý dovŕši 6 mesiacov, je povinný  podať daňové priznanie na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V. Oddiel Priznanie k dani za psa. Nesplnením tejto povinnosti sa daňovník dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane je

  • 17,00 eur za psa chovaného v rodinnom dome, v chatách, v záhradkárskych osadách a pozemkoch na území mesta,
  • 45,00 eur za psa chovaného v bytovom dome a pre právnickú osobu.

Predmetom dane za psa nie je

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
  • pes umiestnený v útulku zvierat
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

 

PLATENIE DANE

Daň za psa platí na základe rozhodnutia, v ktorom je určená aj splatnosť dane (t.j. do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia). Za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z..