Komisia športu

Predseda

 • Miroslav Dunčko

Členovia

 • Mgr. Jaroslav Kramarčík
 • Mgr. Michal Kašper
 • Dávid Kedžuch
 • Václav Trnka

Úlohy komisie športu

 • Vypracováva stanoviská k návrhom materiálov v oblasti športu.
 • Vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších úloh v meste v oblasti rozvoja mládeže, športovej a telovýchovnej činnosti.
 • Navrhuje finančné zabezpečenie oblasti športu v rozpočte mesta pre kalendárny rok, dozerá na efektívne využitie prostriedkov.
 • Vypracuje Plán športových podujatí na príslušný kalendárny rok.
 • Vyhodnocuje činnosť jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na rozvoji športu.
 • Pripravuje metodiku prerozdelenia príspevku mesta pre oblasť športu.
 • Zhromažďuje požiadavky jednotlivých športových klubov.
 • Navrhuje pridelenie finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom.
 • Navrhuje a spoluorganizuje spoločenské podujatia športového charakteru.
 • Navrhuje a spoluorganizuje spoločenské podujatia kultúrneho charakteru.