Komisie

Komisia školstva a sociálnych vecí

Predseda

 • Anna Kravecová

Členovia

 • PaedDr. Ľubomír Repaský
 • Mgr. Valéria Mačugová
 • Mgr. Štefánia Tomalská Repaská
 • Mgr. Ján Košík
 • Mgr. Iveta Ferková
 • Mgr. Ladislav Ogurčák

Úlohy komisie školstva a sociálnych vecí

 • prerokováva a vyjadruje sa k materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov mesta v oblasti školstva v rozsahu VZN,
 • vyjadruje sa k návrhom na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení  v zriaďovacej kompetencii mesta,
 • vyjadruje sa k návrhom financovania jednotlivých škôl a školských zariadení v inej zriaďovateľskej kompetencii,
 • navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje prehliadky a súťaže a výstavy  mimo kompetencie ministerstva,
 • navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia súvisiace  s oblasťou školstva,
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s riešením konkrétnych otázok v uvedených oblastiach,
 • predkladá návrhy na riešenie občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu,
 • predkladá návrhy na skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb v meste,
 • prerokúva žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci občanom a predkladá návrhy na ich riešenie v súlade so zákonom č. 417/2013 Z .z. o hmotnej núdzi,  podľa § 17,
 • svojou činnosťou sa podieľa na realizácii a pôsobnosti sociálnej a zdravotnej politiky  v meste, sociálnej a zdravotnej starostlivosti o občanov,
 • kontroluje správu a využitie zariadení slúžiacich pre sociálne odkázaných občanov,
 • komisia berie na vedomie žiadosti o posúdenie odkázanosti občanov na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, zákona  č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • riešenie sociálnej situácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
 • berie na vedomie vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi  v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení,  § 23 – znižovanie dlhov voči mestu,
 • prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na činnosť spoločenských organizácii /SČK, Zväz zdravotne postihnutých, Združenie kresťanských seniorov a pod./,
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s riešením konkrétnych otázok v uvedených oblastiach