Komisie

Komisia mandátová

Predseda

  • PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (Sloboda a Solidarita, SME RODINA)

Členovia

  • JUDr. Ľubomír Murín
  • Bc. Ľubomír Komara

Úlohy mandátovej komisie

  • overuje platnosť zloženia sľubu poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
  • sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení; podľa potreby predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení,
  • zisťuje podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca, konštatuje zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom primátora mesta oznamuje mestskému zastupiteľstvu s návrhom na oznámenie nastúpenia náhradníka,
  • sleduje dodržiavanie štatútu mesta a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva poslancami Mestského zastupiteľstva v Levoči; v prípade potreby predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení.