Komisia majetková

Predseda

 • RNDr. Vladimír Adamkovič

Členovia

 • Katarína Gilbertson
 • Ing. Andrej Ivan
 • Mgr. Ladislav Ogurčák
 • JUDr. František Pitoňák

Úlohy komisie majetkovej

 • vypracovanie stanovísk k materiálom, určeným na schválenie v MR a MZ, týkajúcich sa nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností;
 • vypracovanie stanovísk k materiálom, určeným na schválenie v MZ, súvisiacich  so žiadosťami o pridelenie, výmenu alebo ukončenie nájmu mestských nájomných bytov;
 • poskytovanie súčinnosti v procese prípravy, priebehu a vyhodnocovania inventarizácie majetku vo vlastníctve mesta;
 • vypracovanie návrhov na efektívnejšie a výhodnejšie využitie majetku vo vlastníctve mesta;
 • vypracovanie stanovísk k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúcich  sa nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta;
 • vypracovanie stanovísk k návrhom na zriadenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a k návrhom na zmeny v takýchto spoločnostiach;
 • predkladanie návrhov na riešenie dôležitých otázok, týkajúcich sa života v meste