Komisie

Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta

Predseda

 • Mgr. Eva Chalupecká

Členovia

 • PhDr. Máriá Novotná
 • Mgr. Eva Malíšková, PhD.
 • Miroslav Čurilla
 • Bc. Vladimír Maľák
 • Mgr. Janka Dolanská
 • Mgr. Martin Kokavec

Úlohy komisie kultúry a cestovného ruchu

V oblasti cestovného ruchu:

 • spolupracuje a podieľa sa pri príprave analýzy turistickej aktivity mesta a infraštruktúry cestovného ruchu z hľadiska historických pamiatok a iných historických objektov, ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb,
 • spolupracuje a podieľa sa na príprave vydávania a zabezpečenia propagačných materiálov pre mesto,
 • podieľa sa pri príprave návrhov na riešení rozvoja cestovného ruchu,
 • spolupracuje pri vytváraní systému tvorby finančných zdrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste, ako aj pri zachovávaní historického, architektonického  a kultúrneho dedičstva,
 • podieľa sa na koordinačnej činnosti pri realizácii úloh súvisiacich s ekonomickým  a sociálnym rozvojom spravovaného územia,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území mesta.

V oblasti rozvoja mesta:

 • podieľa sa pri aktualizácii vízie, profilu mesta a strategického plánu a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
 • podieľa sa pri priebežnom napĺňaní a vyhodnocovaní a aktualizácii akčných plánov.

V oblasti prípravy projektov, grantov a fondov na národnej a medzinárodnej úrovni:

 • spolupracuje sa podieľa sa pri vypracovávaní projektov a žiadosti o podporné programy financované zo štátnych a iných verejných zdrojov,
 • spolupracuje sa podieľa sa pri vykonávaní monitoringu všetkých zdrojov (projekty, fondy, granty) finančnej alebo inej podpory na území SR.

V oblasti podpory investícii:

 • spolupracuje pri aktivitách smerujúcich k získaniu finančných prostriedkov pre priemyselný park.

V oblasti podnikateľskej činnosti:

 • spolupracuje pri zabezpečovaní zámerov v podnikateľskej činnosti mesta.

 Ďalšie úlohy:

 • spolupracuje a podieľa sa pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov – VZN a iné v rámci rozsahu činnosti oddelenia,
 • podieľa sa pri spracovaní podkladov k rozpočtu mesta, plnenia rozpočtu, návrh zmien a rozpočtových opatrení,
 • spolupracuje aj s ostatnými komisiami pri MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta