Komisie

Komisia finančná a investícií mesta

Predseda

 • Radoslav Kellner

Členovia

 • PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (Sloboda a Solidarita, SME RODINA)
 • Ing. Adriána Kolečanyi
 • Ing. Marek Škotko
 • Ing. Andrej Albert
 • Mgr. Vladimír Babej
 • Dušan Šaradin

Úlohy komisie finančnej a investícií mesta

 • prejednáva návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny,
 • prejednáva správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet mesta a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie MZ,
 • prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch,
 • prejednáva prijatie návratných zdrojov financovania,
 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta – prejednáva návrh na predaj majetku mesta
 • vyjadruje sa k návrhu územného plánu mesta a k všetkým jeho doplnkom a zmenám,
 • navrhuje a podieľa sa na hodnotení jednotlivých dopravných systémov v meste,
 • vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v meste a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania,
 • posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia a prírody na území mesta a sleduje jej realizáciu,
 • navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v meste,
 • vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických osôb a fyzických osôb v meste,
 • vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta,
 • vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb vo vlastníctve mesta,
 • podieľa sa na príprave a realizácií koncepcie rozvoja mesta, vyjadruje sa k investičnej výstavbe v mesta,
 • vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie /štúdia, zadanie, projekt/, koncepčným materiálom,
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta,
 • zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mesta v zmysle cestného zákona,
 • vyjadruje sa k plánu zimnej údržby a čistenia mesta, – posudzuje koncepciu rozvoja mestského informačného systému,
 • sleduje stav verejného poriadku v meste a navrhuje konkrétne opatrenia  na jeho zlepšenie,
 • vyjadruje sa k materiálom týkajúcim sa mestskej polície, jej organizácie,
 • prostredníctvom náčelníka mestskej polície spolupracuje so štátnymi orgánmi  a organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany verejného poriadku,
 • vyjadruje sa k návrhom na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície,
 • vyjadruje sa k nakladaniu s odpadom na území mesta v zmysle zákona o odpadoch