Projekty

Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča

Stav
Prebiehajúce

Merateľný ukazovateľ projektu: P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 3

 

 

 

Prijímateľ NFP: Mesto Levoča

Partner projektu: Obec Spišský Hrhov

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kód Výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2
Operačný program: Efektívna verejná správa
Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Názov projektu: Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča

Kód projektu v ITMS2014+:        314011ARL2

Celkové oprávnené náklady: 282 555,- EUR
Výška NFP: 268 427,25 EUR
Výška spolufinancovania: 14 127,75 EUR

Cieľom projektu je vytvoriť stály tím odborníkov, ktorí svojím strategicko, analytickým a plánovacím pôsobením podporia jednotné smerovanie činnosti samospráv ako aj celého územia s cieľom zefektívniť činnosť verejnej správy a podporiť jej spoluprácu s inštitúciami verejného, štátneho, súkromného a občianskeho sektora na miestnej, regionálnej a národnej úrovni pre zabezpečenie trvalého rozvoja okresu Levoča a regiónu a zlepšenie života obyvateľov v ňom.

Výstupom projektu budú spracované tri strategické dokumenty:

  1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Levoča  – Spišský Hrhov,
  2. Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča,
  3. Sociálne podnikanie v okrese Levoča.

Činnosť tímu bude zameraná aj na koordináciu, monitorovanie a riadenie, s cieľom zabezpečiť kontinuitu  realizácie definovaných priorít a aktivít v zmysle spracovaných strategických dokumentov so synergickým prístupom všetkých dotknutých aktérov na všetkých úrovniach. Dotknutou oblasťou pôsobnosti bude okres Levoča.

Tím odborníkov – pracovné pozície v počte 4 osoby na úrovni odborník junior z toho 2 pracovné pozície budú v pôsobnosti partnera projektu Obce Spišský Hrhov.

Miesto realizácie projektu: Mesto Levoča, Obec Spišský Hrhov

Termín realizácie projektu: 04/2021 – 09/2023


Kancelária – Mesto Levoča:
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

Mgr. Ingrid Kamenická
odborník junior/koordinátor
pre spracovanie dokumentu STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA
tel.: 0911 844 481
mail: ingrid.kamenicka@levoca.sk

Mgr. Denisa Dzurillová
odborník junior/koordinátor
pre spracovanie dokumentu PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA LEVOČA – SPIŠSKÝ HRHOV
tel.: 0911 310 670
mail: denisa.dzurillova@levoca.sk


Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu